CBSE Sanskrit Sample Papers Class 10

Solved CBSE Sanskrit Sample Paper Class 10 2022-2023 with Solutions Pdf: Solving Pre Board CBSE Sample Papers for Class 10 Sanskrit with Solutions Answers 2022-2023 Pdf Download to understand the pattern of questions asked in the board exam. Know about the important concepts to be prepared for CBSE Class 10 Sanskrit board exam and Score More marks. Here we have given CBSE Class 10 Sanskrit Sample Question Papers with Answers. According to the new CBSE Exam Pattern, MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Carry 20 Marks.

Board – Central Board of Secondary Education (CBSE)
Subject – CBSE Class 10 Sanskrit
Year of Examination – 2022-2023

CBSE Class 10 Sanskrit Sample Paper 2022 2023 with Solutions | Sanskrit Sample Paper Class 10 with Answers

Sanskrit Sample Paper Class 10 Question Paper Design 2022-23

Sanskrit Sample Paper Class 10 Question Paper Design 2022-23

नोट: 22-23 सैंपल पेपर में योग्यता-आधारित प्रश्न सभी वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दिए गए हैं।

CBSE Class 10 Sanskrit Syllabus for 2022-2023 Exams

भाग विषय कुल अंक
क. अपठित अवबोधनम् (Reading) अपठित गद्यांश: 10
ख. रचनात्मक कार्यम् (Writing) औपचारिक / अनौपचारिक पत्रम् 5
चित्रवर्णनम् / अनुच्छेदलेखनम् 5
हिंदी / आङ्ग्लभाषा संस्कृतेन अनुवादः 5
ग. अनुप्रयुक्त व्याकरणम् (Grammar) संधि: 4
समासः 4
प्रत्ययाः 4
वाच्यप्रकरण 3
समय: 4
अव्ययपदानि 3
अशुद्धि-संशोधनकार्यम् 3
घ. पठित अवबोधनम् (Literature) पठित गद्यांश 5
पठित पद्यांश: 5
पठित नाट्यांश: 5
प्रश्ननिर्माण 4
अन्वयः / भावार्थ: 4
घटनाक्रमानुसारं वाक्यलेखनम् 4
प्रसङ्गानुकूलम् अर्थचयनम् 3
आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment)
आवधिक परीक्षा (पीररयोडीक् असेसमेंट) (5) + बहुविधमूल्याङ्कनम् (5) + निवेसूचिका (पोर्टफोलियो) (5) + श्रवण, वाचन एवं लेखनकौशलम् (5)
20
Total 80 + 20

 

भाग हटाए गए अध्याय और विषय
तृतीयः व्यायामः सर्वदा पथ्यः
दशमः भूकंपविभीषिका
एकादश: प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद

We hope the CBSE Sanskrit Sample Papers Class 10 with Solutions Pdf 2022-2023 will help you. If you have any queries regarding NCERT Sanskrit Board Papers Class 10 2022 with Solutions, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.